Privacybeleid Drinks Supply BV

Schoondonkweg 9/1
B – 2830 Willebroek
T : 0032(0) 37799197
E : info@drinkssupply.be

Over ons privacybeleid

Drinks Supply BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen de gegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening te (verbeteren) en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en op de dienstverlening van Drinks Supply BV. De geldigheidsdatum van deze voorwaarden is 08/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Software voor online winkels

Onze online winkel is ontwikkeld met WordPress-software. De persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld.

Web hosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Dit deel kan echter metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Het zijn geen persoonlijke gegevens. Combell heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

E-mail- en mailinglijsten

We gebruiken Office 365-services voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Dit onderdeel heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office 365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Voor het beheren van (een deel van) betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het Mollie-platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en contactgegevens thuis, evenals uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. In het geval van een verzoek om uitstel van betaling (kredietfaciliteit) deelt Mollie persoonsgegevens en informatie over uw financiële situatie met ratingbureaus. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verzending en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het bezorgen maken wij gebruik van de diensten van DPD en POSTNL Logistics. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD en POSTNL Logistics delen. DPD en POSTNL gebruiken deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD of POSTNL Logistics onderaannemers inschakelt, stellen DPD en POSTNL Logistics uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturering en boekhouding

Voor onze bijhouden van onze administratie en onze rekeningen maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouding. We delen uw naam, adres en woonplaats, evenals de details van uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en onze rekeningen maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouding. We delen uw naam, adres en woonplaats, evenals de details van uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouding is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouding gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gekoppeld is aan de bestelling die u geeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken die gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, uw webbrowser en uw besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking met fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In sommige gevallen kan Drinks Supply BV worden gehouden op grond van een wettelijke verplichting tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij verplicht uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de grenzen van de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze dienstverlening. Als u het ons vertelt, beschouwen we dit ook als een vergeetverzoek. Op grond van de toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met uw (persoons) gegevens, zodat wij deze gegevens bewaren zolang de daarvoor geldende termijn van kracht is. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en tot de documenten die wij naar aanleiding van uw misser hebben geproduceerd.

Jou rechten

Op grond van de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat deze rechten zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Mocht u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post willen ontvangen, dan vragen wij u om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle overzichten en kopieën van de gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij in onze systemen gebruiken. U hebt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit als u meent dat wij uw persoonsgegevens onjuist gebruiken.

Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die uw persoon betreffen of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken op het bij ons bekende e-mailadres met daarbij aangegeven in welke categorie wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek succesvol is, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek succesvol is, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn door een andere partij, te laten aanpassen. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u afschriften of kopieën van alle gegevens die op u betrekking hebben en die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden naar het e-mailadres dat wij weten. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige verbinding van de databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht op verzet en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Drinks Supply BV. Als u bezwaar maakt, stoppen we onmiddellijk met het verwerken van de gegevens in afwachting van de oplossing van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, stellen wij kopieën en / of kopieën van de gegevens die wij (laten) verwerken voor u ter beschikking en staken wij de verwerking definitief. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google-analyse

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze onderaannemer kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-producten en -diensten te leveren.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we omgaan met de gegevens die al over u zijn verzameld, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details

Drinks Supply BV
Schoondonkweg 9/1
B – 2830 Willebroek
T: 0032 (0) 37799197
E: info@drinkssupply.be