Retourzendingen

1. Buiten de gevallen als bepaald in artikel 9 zijn wij niet verplicht om de aan de afnemer geleverde
goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door ons in depot gehouden.
2. Retourzending – na ongegrond bevinding van reclame – is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Kosten van de retourzendingen zijn altijd voor rekening van de klant, bij uitzondering dat er een beschadigd product wordt geleverd.

Geldigheid voor ruilen & retouren 

1. Alle ruilingen en retourzendingen moeten binnen de 14 dagen na de factuurdatum strikt online worden ingediend via email info@drinkssupply.be voor zowel lokale als buitenlandse leveringen.